Culturele verenigingen

VERENIGING CONTACTPERSOON E-MAIL / TELEFOON Meer info
Drumband U.D.I. Piet de Boer jeanetteterpstra@home.nl Klik hier
Knutselclub J. Hoekstra 0519-241367  
Kristlike Froulju’sgroep Easternijtsjerk A. Bakker 0591-241773  
Brassband U.D.I. E. Buwalda 0519-294331  / info@brassbandudi.nl Klik hier
Sjongkoar ‘Sjong de Heare’ A. van der Wagen 0519-589243  
Toanielferiening ‘de Bûnte Flinters’ N. Wagenaar-Iedema 0519-241777