Agenda

jan
3
wo
Flessenactie club
jan 3 hele dag

Woensdagavond 3 januari komt de Jeugd van Oosternijkerk langs om lege flessen en kratten op te halen voor statiegeld.
De jeugd van Oosternijkerk wil in 2024 graag op clubkamp, met dit geld willen we een deel van het clubkamp betalen.
We willen jullie vragen om jullie statiegeldflessen te bewaren voor
de jeugd.
Alvast bedankt namens de jeugd van Oosternijkerk!

jan
6
za
Ropta Boys 26ste crossloop
jan 6 @ 01:00 – 11:00
Kerstbomen inzamelen
jan 6 @ 10:00 – 00:00

Graag wil de gemeente de kerstbomenactie in 2024 weer organiseren
met behulp van de jeugd en vrijwilligers die de kerstbomen in ruil voor
een tegoedbon inleveren op een verzamelpunt in Easternijtsjerk.
Voor het milieu is het goed om de bomen gescheiden in te zamelen. De
kerstbomen kunnen dan worden versnipperd en als biomassa worden
gebruikt voor de toepassing van duurzame energie of als grondstof voor
bouwmaterialen.
De actie vindt plaats op zaterdag 6 januari. De bomen kunnen ingeleverd
worden tussen 10.00-12.00 uur bij de containers aan de Fiver .
Er worden geen kerstbomen huis-aan-huis opgehaald door de gemeente.
Indien een inwoner niet mee kan of wil doen aan deze actie, dan kan hij/zij
de kerstboom inleveren op de milieustraat of in kleine stukken in de gftcontainer aanbieden.

jan
25
do
Oars Aktyf Bingo en spelletjesmiddag
jan 25 @ 15:00 – 20:00

Tongersdei 25 januari 2024 hâldt OARS AKTYF in gesellige spultsjemiddei en Bingo.
Fanôf 3 oere binne jimme wolkom yn De Terp.
Nei ôfrin stiet in lekker “winterbuffet” klear.
Kosten binne € 7,50
Buffet, yncl. 1 konsumpsje € 16,50
Opjaan kin oant sneon 21 jannewaris 2024 bij Hilda. Tel: 242085
Oant sjen, groetnis Grietje en Hilda.

feb
2
vr
Dorpsklaverjassen
feb 2 hele dag
feb
9
vr
Waarme Winterjûn
feb 9 hele dag
feb
10
za
Toanielferiening Wierum
feb 10 @ 19:30 – 23:00

Oer it stik:
Marleen is al 15 jier troud mei Peter, mar sûnt koart hat se in frijer,
Richard. Om Peter net allinnich achter te litten, makket se in profyl oan
op Relatieplanet en siket se in nije leafde foar him. Twa froulju,
Anoeska en Bernadien, reagearje elk mei har eigen reden. As
ûnferwachte besikers en betizing taslaan, folgje de komyske
ûntjouwingen inoar fluch op.

Datum: Sneon 10 febrewaris 2024
Lokaasje: De grutte saal yn Doarpshûs De Terp
Tiidstip: 19:30 oere, Saal iepen fanôf 19:15 oere
Entree: Kaartferkeap oan de doar. €12 foar folwoeksenen en €6
foar de bern oant en mei 12 jier âld.
Graach kontant te beteljen.
Nei de foarstelling ha we nog in ferlotting mei fantastyske prizen!
Mis dizze jûn fol ferrassingen en humor net!
En wêz op ‘e tiid, want fol is fol.

feb
17
za
Playbackshow
feb 17 hele dag